.....Apetyt na  kulturę chroni przed brakiem kultury

1251469
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
175
279
926627
7035
18201
1251469

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-15 12:31

Statut Fundacji

?APETYT NA KULTURĘ?

z siedzibą w

Warszawie

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja ?APETYT NA KULTURĘ? z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- Danutę Błażejczyk ,

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 października 2006 r. przez notariusza Marka Majchrzaka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Polnej 22 m.13, , za numerem repertorium A nr 6461/06.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może podejmować działania na rzecz realizacji celów statutowych na innych obszarach.

§ 5

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach prawa.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury.

2. Udzielanie pomocy materialnej dla artystów,

3. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.


§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym koncertów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw, prezentacji artystycznych,

2. Ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych i nagród dla artystów i szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,- zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 § 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, organizacji i rządów,

2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji i ich kompetencje

§ 12

Organami Fundacji są: Fundator, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 13

Fundatorem jest Danuta Błażejczyk.

§ 14

Do kompetencji Fundatora należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji

2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji

3. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji i likwidacji Fundacji.

§ 15

W sprawach zmiany Statutu Fundacji i likwidacji Fundacji, Fundator podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 § 16

W przypadku gdy Fundator nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków, uprawnienia Fundatora będą wykonywane przez Radę Fundacji.

§17

1. Rada Fundacji jest organem programowym oraz kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator nie może zostać członkiem Rady Fundacji.

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Rady Fundacji,

- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. uchwalanie strategii programowej Fundacji

2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd

4. sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu

5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

6. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji osobom, których darowizny i inne przysporzenia na rzecz Fundacji są znaczne, i którzy wyrażą na to zgodę.?

§ 19

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Fundator i przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 21

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 22

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora. Członek Rady Fundacji nie może zostać członkiem Zarządu. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa jeżeli nie zostali oni powołani przez Fundatora.

§ 23

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji.

§ 24

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz

2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji

3. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy

4. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

§ 25

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundatorów.

§ 26

1. W przypadku powołania Zarządu dwuosobowego, Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

2. W przypadku powołania Zarządu o większej liczbie osób niż dwie, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i Wiceprezes działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 28

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć zakłady Fundacji. Kierowników zakładów Fundacji powołuje i ich kompetencje określa Zarząd.

§29

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 30

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 35

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 37

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 38 a

Niniejszy statut zabrania:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. ?

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustalony tekst jednolity Statutu, po zmianach z dnia 8.04.2011 r. , podpisali:


Danuta Błażejczyk ? Fundator

.....................................

Warszawa, 8 kwietnia 2011 r.