.....Apetyt na  kulturę chroni przed brakiem kultury

744300
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
112
259
421568
4453
15696
744300

Your IP: 34.204.191.0
2020-02-25 15:06

Dokumenty Fundacji

Kontakt

Fundacja Apetyt na Kulturę

Prezes  -   Danuta Błażejczyk

Adres :   02-679 Warszawa

ul. Modzelewskiego 12/5

tel :  +48 22 847 37 92

email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

              http://www.fank.pl

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego

Nr KRS   0000269051

Nr konta  bankowego :  Bank BGŻ PNG PARIBAS 81 2030 0045 1110 0000 0252

Regulamin Danuta Rinn Festiwal

 

2 DANUTA RINN FESTIWAL
Organizator – Fundacja Apetyt na Kulturę
Współorganizator – Dom Kultury KADR                                                          
                              - Studio Nagraniowe MEGAFON
Instytucje wspierające – STOART, MKiDN oraz, ZASP – sekcja estradowa


REGULAMIN

1. Danuta Rinn Festiwal jest festiwalem ogólnopolskim, organizowanym przez Fundację Apetyt na Kulturę i Dom Kultury KADR  którym mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat a nie przekroczyły 35 lat
2. Kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie internetowej www.fank.pl) należy przesłać w terminie do 15.10.2017r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą weryfikację wstępną I zostaną zaproszeni do półfinałów, zobowiązani są do uiszczenia opłaty bezzwrotnej w wysokości 25 zł przelewem na konto Organizatora, z dopiskiem Danuta Rinn Festiwal lub osobiście w dniu przesłuchań.
Bank BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0252 0550

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Każdy uczestnik nadsyła na adres Fundacji Apetyt na Kulturę: 02 -679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 12/5 z dopiskiem DANUTA RINN FESTIWAL zgłoszenie oraz 2 piosenki w języku polskim, w tym jedną z repertuaru Danuty Rinn.Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków mogą zostać przez Organizatorów odrzucone.
2.Komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nadesłanych materiałów muzycznych,    
dokonuje wyboru uczestników, zapraszając wybrane osoby do udziału w półfinałach.
3.Możliwe jest wykorzystanie podkładu muzycznego, lub akompaniamentu  
własnego lub można wystąpić z akompaniatorem własnym, lub naszym “festiwalowym”. (w tym wypadku, niezbędny jest profesjonalny zapis nutowy )
4.W dniu występu uczestnicy dostarczają nuty lub podkłady muzyczne na płycie    
CD w formacie audio, z dokładnym opisem (imię, nazwisko, placówka, tytuły utworów) najpóźniej na 30 minut przed występem.( Na płycie mają się znajdować jedynie utwory, które będą wykonywane podczas przesłuchań. Płyty zawierające jeszcze inne utwory, będą automatycznie dyskwalifikowane.

PÓŁFINAŁ FESTIWALU

1. Półfinały odbędą się w Warszawie 3 listopada 2017 w sali widowiskowej Domu Kultury KADR: Warszawa, ul. Rzymowskiego 32
2. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do półfinałów jest przedstawienie dowodu wpłaty opłaty wpisowej i dowodu tożsamości.
4.  Wyniki obrad Jury zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań. Lista osób zakwalifikowanych do finału znajdzie się na stronach internetowych Fundacji Apetyt na Kulturę,Domu Kultury KADR oraz Studia Nagraniowego MEGAFON
5. Każdy z półfinalistów śpiewa wybrany przez siebie utwór z repertuaru Danuty Rinn z podkładem lub akompaniatorem.


KONKURS FINAŁOWY

1. Konkurs Finałowy i Gala 2 Danuta Rinn Festiwal odbędzie się w Domu Kultur KADR w dn. 24.11.2017 godz.19.00 (próby rozpoczniemy o godz. 10.00)
2. Występy uczestników ocenia profesjonalne Jury. Każdy z wykonawców śpiewa po jednej piosence z repertuaru Danuty Rinn
3. Kolejność występów konkursowych ustalana jest losowo.
4. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.
5. Ogłoszenie wyników osób nagrodzonych podczas I Danuta Rinn Festiwal nastąpi bezpośrednio po występie Gwiazdy Festiwalu.
6. Laureaci 3 pierwszych miejsc 2 Festiwalu im. Danuty Rinn, zaśpiewają wyróżnione piosenki na zakończenie Gali Festiwalowej.
7.Organizatorzy na podstawie werdyktu Jury, zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany podziału nagród.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
-    Złota Nuta
-    Srebrna Nuta
-    Brązowa Nuta
-    Nagroda Publiczności
-    wyróżnienia

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas koncertów i warsztatów do celów promocyjnych Fundacji Apetyt na Kulturę, Studia Nagraniowego MEGAFON i Domu Kultury KADR.
Karta zgłoszeniowa jest integralną częścią regulaminu. Wysyłanie karty jest jednoznaczne z akceptacją warunków udziału w Festiwalu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu ( określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U. z 2012r Nr101, poz.928 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

Fundacja Apetyt na Kulturę
02-679 Warszawa, Modzelewskiego 12/5                                     
www.fank.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studio Nagraniowe MEGAFON
62-571 Stare Miasto
ul. Porzeczkowa 10
http://studiomegafon.com.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Kultury „KADR”
ul. Gotarda 32, 02-679 Warszawa
http://dkkadr.waw.pl   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw
1.Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy
2.Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatorów bez
wynagrodzenia, a w szczególności:
w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie i rozpowszechnianie  tych występów w radiu i telewizji, a także na stronach internetowych Organizatorów.                                                                                      
3. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów.

Uwagi końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatorów
Organizatorzy mają prawo do zmiany zaplanowanych dat podanych w regulaminie, przekazując informację za pośrednictwem strony internetowej www.fank.pl, https://dworek.eu/kontakt.html i http://dkkadr.waw.pl                                                                                                                           
2. Organizatorzy w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień, w tym do zmiany terminów i miejsc przesłuchań, warsztatów, czy Koncertu Galowego. Równocześnie Organizatorzy zobowiązują się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatorów lub też w jakikolwiek inny sposób.                                                                                                
3. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatorów.                                                                                                              
                                                                                                         

Statut Fundacji Apetyt na Kulturę

Statut Fundacji

„APETYT NA KULTURĘ”

z siedzibą w

Warszawie

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „APETYT NA KULTURĘ” z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- Danutę Błażejczyk ,

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 października 2006 r. przez notariusza Marka Majchrzaka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Polnej 22 m.13, , za numerem repertorium A nr 6461/06.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może podejmować działania na rzecz realizacji celów statutowych na innych obszarach.

§ 5

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach prawa.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury.

2. Udzielanie pomocy materialnej dla artystów,

3. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.


§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym koncertów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw, prezentacji artystycznych,

2. Ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych i nagród dla artystów i szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,- zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 § 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, organizacji i rządów,

2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji i ich kompetencje

§ 12

Organami Fundacji są: Fundator, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 13

Fundatorem jest Danuta Błażejczyk.

§ 14

Do kompetencji Fundatora należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji

2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji

3. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji i likwidacji Fundacji.

§ 15

W sprawach zmiany Statutu Fundacji i likwidacji Fundacji, Fundator podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 § 16

W przypadku gdy Fundator nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków, uprawnienia Fundatora będą wykonywane przez Radę Fundacji.

§17

1. Rada Fundacji jest organem programowym oraz kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator nie może zostać członkiem Rady Fundacji.

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Rady Fundacji,

- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. uchwalanie strategii programowej Fundacji

2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd

4. sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu

5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

6. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji osobom, których darowizny i inne przysporzenia na rzecz Fundacji są znaczne, i którzy wyrażą na to zgodę.”

§ 19

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Fundator i przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 21

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 22

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora. Członek Rady Fundacji nie może zostać członkiem Zarządu. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa jeżeli nie zostali oni powołani przez Fundatora.

§ 23

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji.

§ 24

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz

2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji

3. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy

4. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

§ 25

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundatorów.

§ 26

1. W przypadku powołania Zarządu dwuosobowego, Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

2. W przypadku powołania Zarządu o większej liczbie osób niż dwie, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i Wiceprezes działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 28

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć zakłady Fundacji. Kierowników zakładów Fundacji powołuje i ich kompetencje określa Zarząd.

§29

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 30

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 35

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 37

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 38 a

Niniejszy statut zabrania:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. „

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustalony tekst jednolity Statutu, po zmianach z dnia 8.04.2011 r. , podpisali:


Danuta Błażejczyk – Fundator

.....................................

Warszawa, 8 kwietnia 2011 r.